Podvojné účtovnictvo

Podvojné účtovnictvo

Ponúkame účtovnícke služby pre kompletné vedenie podvojného účtovníctva. Špecializujeme sa na vedenie účtovníctva pre malé firmy s.r.o.-čky.

Rozsah poskytovaných služieb závisí od toho či ide o platcu DPH alebo nie a od individuálnych požiadaviek klienta.

Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • Zaúčtovanie dokladov do účt. denníka a hlavnej knihy
 • Účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Účtovanie bankových výpisov
 • Účtovanie interných dokladov
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Evidencia majetku
 • Vedenie pohľadávok a záväzkov
 • Vypracovanie daňových priznaní k DPH a kontrolných výkazov – u platcu DPH

Koncoročné práce v podvojnom účtovníctve:

 • Zostavenie účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Príprava príkazov na úhradu a podaní DP a ďalších dokumentov